DRÁMAjátékos

A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE, 2005/3. szám

MEGJELENIK AZ INFORMÁCIÓK BŐSÉGE ÉS AZ IGÉNYEK SZERINT, NEGYEDÉVENTE

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.; tel./fax: 3361361; 70/3353959

e-mail: drama@drama.hu; Internet: www.drama.hu;


KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Magyar Drámapedagógiai Társaság következő köz­gyű­lésére 2005. november 18-án, pénteken, 18.30 órai kez­det­tel kerül sor Budapesten, a Marczibányi Téri Művelő­dé­si Központban. A közgyűlés tervezett napi­rend­jén sze­re­pelnek a következők:

1. Beszámoló a Társaság 2005-ben végzett tevékenységéről.

2. Korreferátumok: a) a művészeti iskolák helyzetéről,  b) az országos gyermekszínjátszó találkozó anyagi hátteréről, lebonyolítási rendjéről, c) nemzetközi rendezvényekről, d) a drámapedagógus adattárról stb.

Szeretettel várjuk egyesületi tagjainkat.

®

SZÍNHÁZ–DRÁMA–NEVELÉS

drámapedagógiai hétvége

– továbbképzés drámapedagó­gusoknak, művészeti csoportvezetőknek, gyermekszín­játszó rendezőknek

A rendezvény helyszíne: Marczibányi Téri Művelődési Központ

Időpontja: 2005. november 18-19-20.

A Magyar Drámapedagógiai Társaság szakmai, módszertani rendezvényének programja letölthető a

www.drama.hu

internetes oldal Aktuális rovatából (SZDN.doc).

Egy rövid táblázatos kivonatot hírlevelünk végén is talál az Olvasó.

®

2005. október 29 – december 11. között

TÁNC- ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI TANFOLYAM

60 órás akkreditált pedagógusképzés aA Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében Budapesten, a Marczi­bányi Téri Művelődési Központban

Uray Péter vezetésével

A képzés a tánc- és mozgásművészet eszköztárának együttes pedagógiai alkalmazására készíti fel a kurzus résztvevőit. Segítségével a résztvevők képessé válhatnak a NAT dráma és tánc műveltségi területének mozgásgyakorlatok, valamint tánc- és mozgásszínházi tréning részterülete szerinti fejlesztő tevékenységek közül a következőkre: 1) a bemelegítés, továbbá a különféle mozgássorok, tánctechnikai elemek elvégzéséhez szükséges képességek fejlesztésére, készségek kialakítására; 2) a rögtönzési képességek fejlesztésére; 3) a test kifejezőkészségének fejlesztésére; 4) a mozgásfelismerő- és reprodukálási képességek fejlesztésére.

A képzést ajánljuk azoknak is, akik az alapfokú művészeti oktatás színművészet-bábművészet tagozatán a főtárgyat, illetve a főtárgy mellett a mozgásgyakorlatot vagy a mozgástechnika tantárgyat is tanítják. 

A képzés zárása mozgástréning és képzési terv össze­állítása, illetve megvédése. A kurzust záró bemu­tatón kívánalom az aktív közreműködés az egyes munka­csopor­tok által elkészített mozgástervezési feladatok jeleneteiben és a tanult koreográfiák végrehajtásában.

A képzés vizsgával zárul és tanúsítványt ad.

Képzésvezető: Uray Péter tánc- és mozgásszínházi ren­de­ző, mozgástanár

A foglalkozások időpontjai: 2005. október 29-30., november 12-13. és november 26-27.,  december 10-11.

(A foglalkozások szombatonként 10-18 óráig, vasárnap 9-14 óráig tartanak.)

A 60 órás tanfolyam részvételi díja: 45.000 Ft

Szakirodalmat, szállást és étkezést a részvételi díj nem tartalmaz.

Igény esetén szállás (a közelben 1.600 Ft/fő/éjszaka) és étkezés (ebéd 500 Ft/adag) is rendelhető – ebben egye­sü­letünk közvetítő szerepet vállal.

További információ: Botos Karolina, 70/335-3959, 1/336 1362, e-mail: drama@drama.hu

®

Társaságunk ismét indítja akkreditált képzését

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐI  TANFOLYAM

Budapesten, a Marczibányi téren

A 120 órás képzés díja: 80.000 Ft + 4.000 Ft vizsgadíj

A gyermekszínjátszó-rendezői tanfolyam nemcsak a gyer­mek- és diákszínjátszó csoportok vezetőinek nyújt képzési lehetőséget, hanem továbbképzést és fejlődési lehetőséget biztosít, a gyakorló drámapedagógusoknak is. A képzés vizsgával zárul és tanúsítványt ad.

A képzés kezdési időpontja: 2005. december 10-11. További időpontok: 2006. január 7-8. és 28-29., február 18-19., március 18-19., április 22-23., május 13-14., június 8-9-10-11.

(A foglalkozások szombatonként 10-18-ig, vasárnap 9-14 óráig tartanak.)

Képzésvezető: Sándor L. István

A jelentkezési lap letölthető a www.drama.hu oldalról.

További információ: Botos Karolina, 70/335-3959, 1/336 1362, e-mail: drama@drama.hu

®

BEFEJEZŐDÖTT a szegedi gyermekszínjátszó-rendezői tanfolyam

Sikeres vizsgákkal fejeződött be május 8-án az a 120 órás akkreditált tanfolyam, melyet a Drámapedagógiai Társaság szervezett a szegedi Százszorszép Gyermekházzal közösen.

A tanfolyam hallgatói alapos felkészítést kaptak többek között a rendezéselméletből és gyakorlatból, dramaturgiai alapismeretekből, tanítási drámából.

A felkészítést Kiss Tibor szervezésében jeles oktatók végezték, akik szakmai tudásuk mellett sok személyes élményt, tapasztalatot, műhelytitkot adtak át, és ezzel emberileg is építették a résztvevőket.

Köszönjük ezt a tanfolyamot Kiss Tibornak és barátainak: Fodor Mihálynak, aki a csoport mentoraként is segítette a hallgatók épülését; Perényi Balázsnak, Kovács Évának, Rudolf Ottónénak és a vendégtanároknak: Papp Gábornak, Tóth Miklósnak.

Köszönet illeti még a szegedi Százszorszép Gyermekház vezetőjét, Orbán Hedviget, aki biztosította a képzés helyét és technikai feltételeit.

Igaz, a tanfolyam befejeződött, de a résztvevők továbbra is együtt kívánnak maradni, a gyermekszínjátszással kapcsolatos gondolataikat tovább munkálni, és remélem, hogy ez a befejezés egyben egy szegedi drámaműhely nyitását is jelenti.

Dr. Rummel József

®

drámapedagógiai tanfolyam INDUL

A hagyományoknak megfelelően évente két alkalommal indít tanfolyamot a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A következő­­re 2006 februárjától kerül sor.

A 120 oktatási órából álló akkreditált pedagógus továbbképzés időbeosztása: 2006. február 4-5., 11-12. és 25-26., március 11-12. és 25‑26., április 8-9. és 22-23., május 13-14.

Programvezető: Kaposi László

Tanfolyami díj: 95 ezer Ft/fő

További információk ügyében Jusz­cák Zsuzsa hívható: 1/4381027, 70/3356285

®

ELŐZETES EGY JÖVŐ ÉVI TANFOLYAMRÓL – hogy tervezhető legyen…

GYERMEK- ÉS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ

RENDEZŐI TANFOLYAM 2006-ban

2006. június 26-július 8. között 120 órás, intenzív, akkreditált gyermek- és diákszínjátszó rendezői tanfolyam indul óvodapedagógusoknak, tanítóknak, általános iskolai és kö­zép­iskolai tanároknak Budapesten Sándor Zsuzsa drámapedagógus és Honti György színész-rendező vezetésével. A tanfolyam elvégzésével teljesíthető a hét évente kötelező pedagógus-továbbképzés. A részvételhez előképzettségre nincs szükség.

A tanfolyam gyakorlat-centrikus, és felöleli az oktatási intézményekben megjelenő színházi és színházi jellegű tevékenységi formákat (ünnepélyek, rendezvények, gyermek- és/vagy diákszínjátszó előadások, szerkesztett műsorok). Referencia kérhető a korábbi képzés résztvevőitől: Sütöri Ágnes szervezetfejlesztő tréner (30/4636017) vagy Aranyász Judit középiskolai tanár (30/2286555)

A tanfolyamra jelentkezni és felvilágosítást kérni az alábbi számokon lehet: Sándor Zsuzsa 30/3284258 v. 3119914

   Honti György 30/2107516

®

SPÁRTA-DRÁMA – 2005. augusztus 15-18.

értékelés a résztvevőktől visszaérkezett kérdőívek alapján

A tábor 32 foglalkozásán 75 regisztrált drámapedagógus vett részt, ebből 25 fő adott le kitöltött kérdőívet. Ezek feldolgozása alapján készült ez a tájékoztató jellegű értékelés, összegzés – „a teljesség igénye nélkül”.

Érdekes adat lehet, hogy a regisztrált résztvevők közül 49 fő vidékről érkezett, a fennmaradó 26 fő budapesti pedagógus.

A képzés öt fokozatú skálán 4,12-es átlaggal jó, a szervezés 4,64-es átlagával jeles „érdemjegyet” kapott.

A kiértékelhető kérdőívek és a feldolgozott pontszámok alapján elmondhatjuk, hogy a Spárta-Dráma tábor 27 programja összességében jó minősítést kapott. A résztvevők többségében elégedettek voltak, elvárásaiknak megfelelt vagy azokat felülmúlta a képzés tartalma.

A javaslatokból leszűrhető konklúzió, hogy a programokat lehetne akár egy órával előbb kezdeni, de az esti prog­ramokat el kellene hagyni. Célszerű lenne a foglalkozások tematikáját már előre, írásban megadni a lehetséges résztvevőknek, mert ez megkönnyítené a választásukat. A jövőben nagyobb gondot kellene fordítani a foglalkozások címének és tartalmának összhangjára. A megkérdezettek nagy számban igényelnék a kölcsönös vélemény- és tapasztalatcserét, a közös műhelymunka keretében létre­hozott közös alkotást, pl. egy darab közös bemutatását. A foglalkozásokra adott magas pontszámok is azt igazolják, hogy összességében az előadók elképzelése, igényes felkészültsége találkozott a résztvevők elvárásaival. Úgy gondolják a résztvevők, hogy a képzésben látott gyakor­latokat és elsajátított technikákat saját szakmai munkájuk során is hatékonyan használhatják. Ez egyértelműen igazolja a képzés sikerét, egyben létjogosultságát.

A pedagógusok közül többen jelezték, hogy szívesen részt vennének újra hasonló képzésen, későbbi Spárta-drámán.

A kérdőív kitöltőinek külön köszönjük fáradozásukat, valamint hasznos és értékes észrevételeiket.

A „SPÁRTA” szabad oktatási forma.

A tervek szerint évenként ismétlődik, 2006-ban már nemzetközi programmal indul.

®

A LEKTOR KÉRÉSÉRE KÖZÖLJÜK

Gabnai Katalin: Drámajáték 10-14 éveseknek

Színházas könyv I.

Nemzeti Tankönyvkiadó – Budapest

„A szerző érdeklődést keltő fejezetcímeket használ, melyek szokatlanságukkal meglepik és kíváncsivá teszik az olvasót.

Az alkotó szándékosan váltogatja stílusát. Szakmailag magas szinten színháztörténetet közvetít irodalmi stílusban, majd egyszerűen ismereteket kíván nyújtani. Mindez színessé és olvasmányossá teszi munkáját.

Ajánlott irodalom mindazon tanároknak és diákoknak, akiket a dráma, a színház és a színjáték megérintett, akik többet akarnak tudni a színházról, színháztörténetről és a színházhoz kapcsolódó művészetekről.

Segédkönyv azok számára is, akik maguk is szeretnének színjátszással foglalkozni. Bővíti a gyermek és felnőtt olvasó ismereteit, tágítja látókörét, és a szokásostól eltérő sajátos szemszögből láttatja a színház világát. Ötleteket ad a különböző dramatikus játékok megvalósításához.

Taglalhatjuk, hogy a cím kissé félrevezető, hiszen szerencsésebb lett volna a kettős cím helyett egy címmel megjelentetni: Színházas könyv I.”

Rudolf Ottóné

®

HOL-MI címmel

2005. november 12-én rendezi meg hagyományos regionális módszervásárát a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A találkozó témája: Érzelmi nevelés a drámapedagógia segítségével a gyermek – szülő – pedagógus kapcsolat vonatkozásában

Program:

8.30-tól Vendégeink fogadása

(regisztráció, szakmai kiadványok, hangszerek bemutatója és árusítása)

9.00 Megnyitó

Köszöntőt mond Horváth Ágnes főiskolai tanár

„Milyen az, amikor…?”

Megélés és megéreztetés

Előadó: Gabnai Katalin (Színház- és Filmművészeti Egyetem)

A testbeszéd nyelve

Előadó: Móka János (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)

11.00-12.30 Bemutató foglalkozások gyermekcsoportokkal

A barátság aranyfonál*

Osztályfőnöki óra a gátéri Széchenyi István Általános Iskola 6. osztályos tanulóival

A foglalkozást vezeti: Jánosiné Gyermán Erzsébet

A drámajáték út önmagunk és mások megismeréséhez*

Önismereti játékok a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola 4. osztályosaival

A foglalkozást vezeti: Juhász Emma

Az öt szeretetnyelv*

Drámajátékkal a kapcsolatépítés szolgálatában

Családi életre nevelés óra az Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma 9. osztályosaival

A foglalkozást vezetik: Siposné Hajdú Margit és Jánosiné Bánszky Zsuzsanna

Titkos út*

Hogyan kezeljük titkainkat?

Foglalkozás óvodásokkal Nemes Nagy Ágnes A titkos út című verse segítségével

Vezeti: Kunné Darók Anikó (Jászberény)

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-14.10

Szocializációs folyamatok az osztályban I.

A szociometria alkalmazása az egész éves nevelői munka folyamatában

Előadó: Nádas Mária (Kecskemét)

14.15  Foglalkozások a résztvevők bevonásával

A művészetek integrálásának lehetősége a drámafoglalkozásokon*

Móricz. Zsigmond: Rektor bácsi c. novellája alapján

A foglalkozást vezeti: Kovács Andrásné (Jászfényszaru)

Törődj magaddal!*

Harc az elszürkülés ellen – a pedagógus lelki egészsége

Drámajáték foglalkozás a pedagógusokkal

Vezeti: Kulcsár Marianna (Kecskemét)

Hogyan lesz a szülői csoportból közösség*

Drámapedagógiai eszközök alkalmazása a szülői értekezleten

A foglalkozást vezeti: Rusz Csilla (Nagyvárad)

17.00-17.30

Szocializációs folyamatok az osztályban II.

A szociometria alkalmazása az éves nevelői munka folyamatában

Előadó: Nádas Mária (Kecskemét)

17.30-19.00

A pedagógus segítő szerepe az érzelmi nevelés területén

Kerekasztal-beszélgetés

Vendégeink: a Városi Mentálhigiénés Tanári Munkaközösség tagjai

Vezeti: Mátó Gyöngyi (Kecskemét)

19.00 Játszi mesék

Hangszerek meséi kicsiknek, nagyoknak ...s azoknak, akik eddig kitartottak

Játszótársunk: Gulyás László vándormuzsikus

A találkozót terített asztal mellett zárjuk.

A *-gal jelölt programok párhuzamosan kerülnek megrendezésre.

A találkozón lehetőséget biztosítunk szakmai kiadványok és hangszerek megvásárlására.

Részvételi díj: 1.200 Ft.

Nappali tagozatos főiskolai hallgatók részére: 600 Ft

Részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezze!

A szervezők a rendezvény ideje alatt több fakultatív programról is gondoskodnak.

(Ezekről az alábbi elérhetőségeken szolgálnak további információval:)

Információ, jelentkezés: Zum Erika, Tel.: 76/481-523

E-mail: zumerika@freemail.hu, www.kio.hu

Támogatók: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kodály Örökség Program

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

®

HATÁRON TÚLI…

Együttműködésünk a határon túli magyar drámás és színjátszós szervezetekkel a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával bontakozott ki. A vajdasági, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, szlovéniai  kulturális feladatokkal, drámapedagógiá­val, gyermekszínjátszással foglalkozó magyar szakemberek és szervezetek segítségével próbáljuk megerősíteni a szakterületek határokon átívelő szakmai kapcsolatait. A szándék egy közösen kidolgozott és (jelentős részben) megvalósított programsorozat formájában öltött testet 2004/2005-ben.

Örömmel jelentjük, hogy újabb pályázati támogatást kaptunk erre a célra, így a szép reményekkel induló, lendületesen megkezdett tevékenység folytatható lesz. A folytatás egyeztetésére (a tervek szerint) a Színház–Dráma–Nevelés rendezvényei kínálnak majd alkalmat.


MÓDSZERTAN

Újabb kiadványt jelentetett meg a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ: A dráma tanítása – segédlet az 1-4. évfolyamon  tanítók számára címmel és alcímmel. Régóta hiánycikk egy alsósok számára is játszható drámaórákat tartalmazó kiadvány. Most itt van.

(Kapható a Marczibányi Téri Művelődési Központ művészetpedagógiai könyvesboltjában: tel.: 4381029, fax: 2124885, e-mail: konyvesbolt@marczi.hu)


 

 

 

SZÍNHÁZTEREM

 

KAMARATEREM

ÚJKLUB

KLUB

1. TEREM

nov. 18.

péntek

 

 

16.00

Fülöp Márta előadása

 

 

 

 

17.00 Dolmány Mária és Ledő Attila foglalkozása

 

17.00

Szauder Erik

foglalkozása

 

 

 

 

 

18.30

MDPT közgyűlése

 

 

 

 

19.30 A MárkusZínház

 előadása

 

 

 

nov. 19.

szombat

10.00 Kerekasztal-beszélgetés Vatai Éva

 

10.00-13.00 Lipták Ildikó

tréningje

10.00 Pálosi

István tréningje

10.00-13.00 Zalay Szabolcs tréningje

 

11.00 Benda József és

Lázár Péter előadása

 

 

11.30 Pálosi István tréningje

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

Határtalan drámaped. (programegyeztető)

 

13.00-14.00 EBÉD SZÜNET

 

14.00

Szitó Imre előadása

 

14.00-17.00

Katona Nóra

tréningje

14.00-16.30 Máthé Judit

tréningje

 

 

14.00 Patonay Anita

foglalkozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00 Kerekasztal-beszélgetés

Szauder Erik

 

17.00-20.00 Méta -

színházi nevelési

foglalkozás

17.00-20.00 Kerekasztal -

színházi nevelési foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

20.30 Drámadrom filmvetítés

 

nov. 20.

vasárnap

9.00

Az egér farkincája

A fülemile

 

 

 

 

 

 

10.00-11.30 Tegyi Tibor

tréningje

 

 

 

 

11.30-12.30 Török László

foglalkozása

 

 

 

 

 

 

12.30 Ki a macska?

 

 

 

 

 


A DRÁMAjátékos következő számával várhatóan 2005 decemberének közepén jelentkezünk.

Kérjük mindazokat, akik információkat szeretnének közzétenni,hogy 2005. december 1. előtt e-mail, esetleg levél vagy fax formájában juttassák el hozzánk megjelentetni kívánt anyagaikat. A beérkezett rövid szakmai anyagokat ingyenesen közöljük.

Közvetlenül a szerkesztőnek is küldhetők a megjelentetni kívánt írások: Kaposi László, 2111 Szada, Székely B. u. 1/c.

e-mail: kaposi@drama.hu; tel/fax: 28/404702